اظهارات نژادپرستانه وزیر آموزش و پرورش علیه زبان های غیرفارسی در ایران

اظهارات نژادپرستانه وزیر آموزش و پرورش علیه زبان های غیرفارسی در ایران - اظهارات نژادپرستانه وزیر آموزش و پرورش علیه زبان های غیرفارسی در ایران.

Карта сайта
geo.eks-tury.ru
Rating
Average Rating: 4,8
Votes: 34
Reviews: 5